Informacje o prywatności i plikach Cookie

INFORMACJE O PRYWATNOŚCI I PLIKACH COOKIE

Kverneland Group, w tym marki Kverneland, Vicon oraz ROC, są spółkami należącymi do Holdingu Kubota Europe B.V (zwane dalej jako Kubota).

Prywatność i Dane

Kverneland Group, w tym marki Kverneland, Vicon oraz ROC, są spółkami należącymi do Holdingu Kubota Europe B.V (zwane dalej jako Kubota).

 

O KUBOCIE I NASZYM PODEJŚCIU DO PRYWATNOŚCI

Kubota Holdings Europe B.V. oraz jej spółki zależne1 

i podmioty stowarzyszone (łącznie „Kubota”) poważnie traktują Twoją prywatność i dane osobowe. Kubota rozumie, że przejrzystość i szacunek są podstawowymi aspektami długotrwałych relacji i dlatego dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić informacje, które nam przekazujesz.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych dostarczonych lub zebranych przez firmę Kubota. Odniesienia w niniejszej polityce prywatności do „Kubota”, „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają Kubota Holdings Europe B.V. oraz spółki jej zależne i stowarzyszone. Każdy podmiot Kubota, który kontroluje sposoby gromadzenia Twoich danych osobowych oraz cele, dla których Twoje dane osobowe są wykorzystywane, będzie odpowiednim „administratorem danych” dla celów obowiązujących przepisów lokalnych oraz Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych.                         Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które zbieramy, sposób, w jaki wykorzystujemy informacje, komu je udostępniamy oraz wybory, jakich możesz dokonać w związku z naszym wykorzystaniem tych informacji. Opisujemy również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji oraz sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

Nasze praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się w poszczególnych krajach, w których prowadzimy działalność, w celu odzwierciedlenia lokalnych praktyk i wymogów prawnych.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Te strony mogą działać niezależnie od firmy Kubota. Witryny, do których prowadzą łącza, mogą posiadać własne informacje lub zasady dotyczące prywatności. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z witrynami, do których prowadzą łącza. W zakresie, w jakim witryny, do których prowadzą linki, nie są własnością firmy Kubota ani nie są przez nią kontrolowane, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn (w tym pliki „cookie” używane na tej witrynie).

1. CO TO SĄ DANE OSOBOWE

Odnosimy się do danych osobowych zgodnie z następującą definicją podaną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):
„wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden oraz więcej czynników fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej”.

POWRÓT DO POCZĄTKU

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE 

Kubota oraz jej spółki zależne i stowarzyszone mogą gromadzić dane osobowe w sposób opisany poniżej, w zależności od celów przetwarzania mających zastosowanie do Ciebie.

Aktywność

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Kategorie danych

Źródło danych

Realizacja zamówień, Generowanie leadów,  Integracja produktów, Rejestracja właściciela produktu,

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu przetwarzania i realizacji zamówień produktów/usług, co obejmuje również usługi świadczone za pośrednictwem naszych portali internetowych (takich jak portale partnerskie, portale klientów końcowych/użytkowników oraz portale produktowe i medialne). W razie potrzeby możemy wymieniać dane z dealerami i/lub dystrybutorami. Obejmuje  również sytuacje, w których na Państwa prośbę skontaktujemy się z odpowiednim dealerem lub dystrybutorem będącym partnerem handlowym w naszej sieci lub za pośrednictwem internetowych platform do generowania potencjalnych klientów.

Jeśli poprosisz nas o zintegrowanie naszych produktów/usług z produktem lub usługą strony trzeciej, taka integracja może wymagać od nas udostępnienia odpowiednich informacji  stronie trzeciej. Może to na przykład obejmować dostawców systemów zarządzania flotą lub usługi dodatkowe stron trzecich do naszych usług/produktów telematycznych. Dane przetwarzane w tym kontekście mogą obejmować dane diagnostyczne maszyny/produktu oraz dane lokalizacji GPS maszyny/produktu.

Podstawa prawna tego przetwarzania danych jest częściowo niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy, a częściowo w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jak opisano powyżej.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły zamówienia i płatności, inne informacje, które nam przekazujesz. 

 

Ty / Dealerzy i sieć dystrybutorów 

Obsługa klienta i wsparcie 

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi i wsparcia klienta. Może to na przykład dotyczyć aktualizacji i zabezpieczenia usług gwarancyjnych, finansowania lub zakupu, dostawy produktów i wsparcia serwisowego. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom zaangażowanym w świadczenie usług lub przeprowadzanie żądanych transakcji, w tym dystrybutorom i dealerom. Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi i wsparcia klienta.

Na żądanie klienta obsługa klienta może również obejmować wykorzystanie danych diagnostycznych produktu i danych o lokalizacji produktu w ramach usług diagnostycznych i konserwacyjnych, w tym udostępnianie takich danych dealerowi/dystrybutorowi zaangażowanemu w świadczenie takiego wsparcia.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest po części niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, a po części nasz prawnie uzasadniony interes opisany powyżej.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły historii zamówień, komunikacja biznesowa, dane lokalizacji, inne informacje, które nam przekazujesz.

 

Ty / Dealerzy i sieć dystrybutorów

Marketing i komunikacja 

 

Angażujemy się w działania marketingowe w celu promowania naszych produktów i usług, w tym za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i poczty. Możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych w dowolnym momencie.

Podstawą prawną wysyłania Ci komunikatów marketingowych jest zgoda, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo zezwala na wysyłanie Ci komunikatów dotyczących produktów i podobnych do wcześniejszych zakupów dokonanych u nas.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe. szczegóły historii zamówień, komunikacja biznesowa

Ty / Nasz dział marketingu i komunikacji 

 

Ankiety i opinie klientów

Za Twoją zgodą możemy zaprosić Cię do udziału w ankietach wśród klientów, aby pomóc nam ulepszyć nasze produkty i usługi.

Opcja uzasadnionego interesu?

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, opinie z ankiety, informacje o właścicielu produktu? Ty

Wydarzenia/wizyty na miejscu 

 

Jeśli uczestniczysz w wydarzeniu/wizycie na żywo lub w formie cyfrowej lub w wizytach zarejestrowanych przez nas za pomocą zdjęć i/lub wideo, publiczne komentarze i pytania udostępnione przez Ciebie podczas takiego wydarzenia mogą zostać uwzględnione w takich nagraniach. Możemy opublikować takie nagrania po wydarzeniu w naszych celach marketingowych. Możemy również wymagać danych rejestracyjnych w kontekście Twojego udziału w wydarzeniu lub wizycie na miejscu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes opisany powyżej.

Materiał zdjęciowy/wideo, imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje podane przez Ciebie w kontekście wydarzenia/wizyty na miejscu.

Ty / Nasz odpowiedni dział

 

Podania o pracę

 

Możemy wykorzystywać informacje przesłane przez Ciebie za pośrednictwem poczty lub online za pośrednictwem dowolnej witryny internetowej lub portalu Kubota wyznaczonego do tego celu, aby określić, czy kwalifikujesz się do stanowiska, na które aplikowałeś zgodnie z reklamowanymi kryteriami kwalifikacyjnymi i odpowiednią informacją o ochronie prywatności przekazaną Ci, gdy korzystasz ze strony internetowej lub portalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes opisany powyżej.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje podane przez Ciebie w aplikacji, komunikacja z Tobą. 

 

Ty, media społecznościowe (takie jak LinkedIn)
Monitorowanie i ulepszanie produktów i usług

Na potrzeby badań i rozwoju produktów i usług zbieramy i analizujemy dane generowane przez produkty wyposażone w sprzęt telematyczny. Takie dane mogą również obejmować lokalizacje GPS takiego produktu oraz szczegółowe dane diagnostyczne dotyczące sposobu obsługi produktu.

Obecność sprzętu telematycznego w produkcie jest sygnalizowana naklejką lub innym obrazem identyfikacyjnym.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes opisany powyżej.

Funkcjonalność telematyki można wyłączyć. Skontaktuj się z lokalnym dealerem/dystrybutorem, aby uzyskać więcej informacji i pomocy w zakresie funkcjonalności telematyki.

Telematyka (diagnostyka maszyny/produktu, dane lokalizacji GPS). Produkty wyposażone w telematykę
Dane personelu dealera/dystrybutora Jeśli jesteś pracownikiem dealera/dystrybutora, przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście naszego uzasadnionego interesu w wykonywaniu naszych praw i obowiązków wynikających z umów i współpracy z dealerami/dystrybutorami. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, komunikacja biznesowa. Ty, dealerzy i sieć dystrybutorów

Administracja

 

Przetwarzamy dane osobowe, o ile jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawnymi obowiązkami administracyjnymi firmy i prowadzenia dokumentacji (takimi jak podatkowe obowiązki przechowywania danych) oraz naszym uzasadnionym celem utrzymania właściwej administracji w kontekście naszej codziennej działalności biznesowej. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły zamówienia i płatności, komunikacja biznesowa.

Ty / Dealerzy i sieć dystrybutorów 

 

Pliki cookie i podobne techniki 

 

Informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technik znajdują się w naszej polityce dotyczącej plików cookie.    
Nadzór wideo

Nasze biura i obiekty mogą wskazywać na obecność monitoringu wideo, realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystamy z monitoringu wideo w celu ochrony naszych nieruchomości i personelu, w tym w celu zapobiegania i badania incydentów bezpieczeństwa.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes opisany powyżej.

Materiał wideo (może również zawierać dźwięk) Nasz odpowiedzialny dział

Zgodność

 

Możemy ujawnić Twoje dane w celu spełnienia nakazów sądowych oraz wymogów prawnych lub regulacyjnych; aby zapobiec obrażeniom, śmierci, stratom, oszustwom lub nadużyciom; w celu ochrony praw Kubota lub obrony Kubota w postępowaniu sądowym; oraz w razie potrzeby w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem aktywów firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest po części niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych, a po części nasz uzasadniony interes opisany powyżej.

Kontekst zależny Context-dependentKontekst zależny

POWRÓT DO POCZĄTKU

3. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Kubota będzie przechowywać dane osobowe nie dłużej niż jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Obowiązujący okres przechowywania danych może się różnić w zależności od kategorii danych. Kryteria, na których opiera się nasza polityka przechowywania, to:

  • Konieczność przechowywania danych ze względu na cel, dla którego zostały zebrane;
  • Przestrzeganie panujących obowiązków przechowywania danych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (takich jak przepisy podatkowe);
  • Znaczenie danych w świetle toczących się lub potencjalnych postępowań sądowych; oraz
  • Obowiązujące terminy przedawnienia zgodne z prawem cywilnym.

Daj nam znać, jeśli masz konkretne pytania dotyczące obowiązującego okresu przechowywania określonych kategorii danych osobowych. Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji w tym zakresie.

POWRÓT DO POCZĄTKU

4. TWOJE PRAWA I WYBORY 

Masz pewne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych. Oferujemy również pewne wybory dotyczące tego, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jak się z Tobą komunikujemy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Kubota. Mianowicie, możesz uzyskać potwierdzenie, że przechowujemy Twoje dane osobowe, zażądać dostępu i otrzymać informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych
  • zażądać korektyaktualizacji lub usunięcia danych osobowych
  • sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
  • sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w tym do celów handlowych (marketingowych);
  • wycofać w dowolnym momencie deklarację zgody wyrażoną za pośrednictwem strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób (jeśli istnieje) ze skutkiem na przyszłość oraz uzyskać dostęp do treści takiego oświadczenia o wyrażeniu zgody w dowolnym momencie.

 

Możesz zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania niektórych informacji, które zbieramy o Tobie w sposób zautomatyzowany podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Używamy plików cookie, pikseli i podobnych technologii, aby jak najlepiej oferować, ulepszać i analizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także w celach marketingowych. W tym celu przekazujemy również naszym partnerom informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Niektórzy partnerzy mogą przetwarzać te dane w krajach o nieodpowiednim poziomie ochrony danych, co może skutkować uzyskaniem dostępu do Twoich danych przez organy państwowe i ograniczeniem wykonywania Twoich praw. Jeśli klikniesz „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Twoich danych zgodnie z wyjaśnieniami i w sekcji „Więcej informacji”. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

POWRÓT DO POCZĄTKU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

5. POLITYKA PLIKÓW COOKIE KUBOTA 

(1) Kubota może używać plików „cookies” podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn, w szczególności w celu uniemożliwienia ponownego wprowadzania informacji przy różnych okazjach. Niektóre pliki cookie używane w naszych witrynach są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanych usług. Z reguły pliki cookie zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie, takie jak do analityki internetowej, będą przechowywane przez dłuższy czas i będą umieszczane tylko wtedy, gdy wyraziłeś uprzednią zgodę. W sekcji (3) poniżej można znaleźć przegląd używanych plików cookie, ich cele i okres przechowywania.

(2) W zakresie, w jakim podałeś swoje dane osobowe, w tym adres e-mail, podczas rejestracji lub dostępu do naszych witryn lub dowolnych naszych usług, Kubota może, zależnie od Twoich wyborów, powiązać informacje dotyczące przeglądania dla Twojego urządzenia, przetwarzane przez pliki cookie emitowane przez firmę Kubota z Twoimi danymi osobowymi w celu wysyłania Ci, na przykład ankiet elektronicznych lub wyświetlania na Twoim urządzeniu, w przestrzeni reklamowej zawierającej pliki cookie emitowane przez firmę Kubota, spersonalizowane reklamy, które są przeznaczone specjalnie dla Ciebie i mogą być interesujące.

(3) Podczas korzystania z naszych Witryn i niewyłączania plików cookie oraz, w razie potrzeby, na podstawie Twojej uprzedniej zgody, używane są następujące pliki cookie opisane poniżej:

Cookies

Opis
_utma Ustawia opcje Udostępnij i Polub w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Dzięki temu użytkownik widzi zaktualizowany licznik, jeśli udostępni stronę i wróci do niej przed aktualizacją pamięci podręcznej licznika udostępnień.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics to bezpłatne narzędzie Google do analityki internetowej, które głównie pomaga właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z ich witryny. Ustawia również pliki cookie w domenie odwiedzanej witryny. Wykorzystuje zestaw plików cookie do anonimowego zbierania informacji i raportowania trendów w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających.
_cuvid Ten plik cookie jest zwykle zapisywany w przeglądarce podczas pierwszej wizyty w witrynie z tej przeglądarki internetowej. Jeśli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a następnie przeglądarka odwiedzi witrynę, zostanie zapisany nowy plik cookie __cuid z innym unikalnym identyfikatorem odwiedzającego. Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Ponadto ten plik cookie jest dostarczany z unikalnym identyfikatorem, którego aplikacja używa w celu zapewnienia zarówno ważności, jak i dostępności pliku cookie jako dodatkowego środka bezpieczeństwa.
_cusid Ten plik cookie służy do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika w witrynie. Gdy użytkownik przegląda stronę w witrynie, kod skryptu próbuje zaktualizować ten plik cookie. Jeśli nie znajdzie pliku cookie, zapisywany jest nowy i ustanawiana jest nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną stronę w witrynie, ten plik cookie jest aktualizowany tak, aby wygasał po 30 minutach, a tym samym kontynuuje pojedynczą sesję tak długo, jak długo aktywność użytkownika trwa w odstępach 30 minut. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik zatrzyma się na stronie w witrynie na dłużej niż 30 minut.
_cuvon Służy do sygnalizowania ostatniego wyświetlenia strony przez użytkownika.
_hjClosedSurveyInvites Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z wyskakującym okienkiem z zaproszeniem do ankiety. Służy do zapewnienia, że to samo zaproszenie nie pojawi się ponownie, jeśli zostało już pokazane. Czas trwania: 365 dni
_hjDonePolls Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający wypełni ankietę za pomocą widżetu Feedback Poll. Służy do zapewnienia, że ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona. Czas trwania: 365 dni
_hjMinimizedPolls Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający zminimalizuje widżet ankiety zwrotnej. Służy do upewnienia się, że widżet pozostaje zminimalizowany, gdy odwiedzający nawiguje po Twojej witrynie. Czas trwania: 365 dni
_hjShownFeedbackMessage Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający minimalizuje lub uzupełnia informacje zwrotne. Dzieje się tak, aby przychodzące informacje zwrotne były natychmiast ładowane jako zminimalizowane, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawiony do wyświetlania. Czas trwania: 365 dni
_hjid Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika. Czas trwania: 365 dni
_hjRecordingLastActivity Powinno się to znajdować w pamięci sesji (w przeciwieństwie do plików cookie). Jest on aktualizowany, gdy rozpoczyna się nagrywanie i gdy dane są przesyłane przez WebSocket (odwiedzający wykonuje akcję rejestrowaną przez Hotjar). Czas trwania: Sesja
_hjTLDTest Podczas wykonywania skryptu Hotjar próbujemy określić najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, której powinniśmy użyć zamiast nazwy hosta strony. Odbywa się to, aby pliki cookie mogły być udostępniane w subdomenach (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, próbujemy przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL, dopóki się nie powiedzie. Po tej kontroli plik cookie jest usuwany. Czas trwania: Sesja
_hjUserAttributesHash Atrybuty użytkownika wysyłane przez Hotjar Identification API są buforowane na czas trwania sesji, aby wiedzieć, kiedy atrybut uległ zmianie i musi zostać zaktualizowany. Czas trwania: Sesja
_hjCachedUserAttributes Ten plik cookie przechowuje atrybuty użytkownika, które są wysyłane przez Hotjar Identification API, gdy użytkownik nie znajduje się w próbce. Te atrybuty zostaną zapisane tylko wtedy, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z narzędziem Hotjar Feedback. Czas trwania: Sesja
_hjLocalStorageTest Ten plik cookie służy do sprawdzania, czy skrypt śledzenia Hotjar może korzystać z pamięci lokalnej. Jeśli tak, w tym pliku cookie ustawiana jest wartość 1. Dane przechowywane w_hjLocalStorageTest nie mają czasu ważności, ale są usuwane niemal natychmiast po utworzeniu. Czas trwania: poniżej 100 ms
_hjIncludedInSample Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce, która jest używana do generowania ścieżek. Jest to plik cookie sesji, który jest niszczony, gdy użytkownik opuszcza witrynę. Czas trwania: Sesja
_hjAbsoluteSessionInProgress Ten plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie. Czas trwania: 30 minut
x-ms-cpim-trans Służy do śledzenia transakcji (liczba żądań uwierzytelnienia do usługi Azure AD B2C) i bieżącej transakcji. Wygaśnięcie: Koniec sesji przeglądarki.
x-ms-cpim-sso:{Id} Służy do utrzymywania sesji SSO. Wygaśnięcie: Koniec sesji przeglądarki. 
x-ms-cpim-csrf Token Cross-Site Request Forgery używany do ochrony CRSF. Wygaśnięcie: Koniec sesji przeglądarki.. 
x-ms-cpim-cache:{id}_n Służy do utrzymywania stanu żądania. Wygaśnięcie: Koniec sesji przeglądarki, pomyślne uwierzytelnienie. 
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Ten plik cookie jest ustawiany przez witryny internetowe działające na platformie chmury Windows Azure. Służy do równoważenia obciążenia, aby upewnić się, że żądania stron odwiedzających są kierowane do tego samego serwera w dowolnej sesji przeglądania. Wygaśnięcie: Koniec sesji przeglądarki.

(4) Jeśli chcesz kontrolować sposób korzystania z plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojego komputera i przeglądarki.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź witrynę przeglądarki.

Jak wskazano powyżej, nasze witryny korzystają z „Google Analytics”, aby uzyskać więcej informacji i opcje rezygnacji, zobacz poniżej.

POWRÓT DO POCZĄTKU

6. KORZYSTANIE Z  GOOGLE ANALYTICS 

(1) Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics („Google Analytics”), usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc firmie Kubota w analizie sposobu korzystania z Witryny, w tym liczby odwiedzających Witrynę, witryn, z których pochodzisz, oraz stron, które odwiedzają. Informacje te służą do ulepszania oferty i usług Serwisu. Z reguły wszelkie informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z Witryny będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ w tej Witrynie wdrożono funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, Twój adres IP przed przeniesieniem do Stanów Zjednoczonych zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umownych państwach Traktatu o Europejskiej Unii Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

(2) Google wykorzysta te informacje jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie, aby pomóc firmie Kubota w ocenie korzystania z Witryny, tworzeniu raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz w celu świadczenia innych usług statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem z Witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

(3) Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie na temat korzystania z tej Witryny (w tym adresu IP) i zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Alternatywnie do instalacji wtyczki do przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny za pomocą przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, klikając następujący link rezygnacji: Opt-out of Google Analytics Tracking: W takim przypadku w przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi dalsze śledzenie korzystania z tej witryny przez Google Analytics. Pamiętaj, że będziesz musiał ponownie zrezygnować, jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie zapisane na Twoim urządzeniu.

(5) Będziesz również musiał zrezygnować z każdego urządzenia, z którego korzystasz w celu odwiedzenia naszej Witryny. Aby uzyskać przegląd prywatności w Google, kliknij poniżej https://support.google.com/analytics/answer/6004245

POWRÓT DO POCZĄTKU

7. KORZYSTANIE Z HOTJAR COOKIES 

(1) Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie Hotjar („Hotjar”), dostawcę usług analizy internetowej z siedzibą w St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Strona korzysta z Hotjar w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz optymalizacji tej usługi i doświadczenia. Hotjar to dostawca usług technologicznych, który pomaga firmie Kubota lepiej zrozumieć wrażenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają, co użytkownicy lubią, a czego nie itp.) dzięki temu możemy budować i utrzymywać naszą usługę na podstawie opinii użytkowników.

(2) Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Analizy mogą być również wykorzystywane do śledzenia interakcji użytkowników ze stroną internetową, na przykład za pomocą map ciepła. 

(3) Hotjar przetwarza te informacje w naszym imieniu, jako podmiot przetwarzający, w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar jest umownie zabroniony do sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

(4) Jeśli nie chcesz być śledzony przez Hotjar, możesz skorzystać z tego prawa, korzystając z banera plików cookie na stronie lub dodając funkcję Do Not Track w swojej przeglądarce. Będziesz musiał korzystać z tej funkcji na każdym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny.

(5) Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „O Hotjar” na stronie pomocy technicznej Hotjar’s support.

(6) Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie Hotjar używanych na tej stronie można znaleźć na stronie Hotjar Cookie Information.

Możesz w każdej chwili zabronić nam wysyłania Ci wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować” lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomości marketingowych e-mail. Proszę o opcje rezygnacji.

Jeśli przekazujesz nam jakiekolwiek informacje lub materiały dotyczące innej osoby, powinieneś upewnić się, że udostępnianie nam i nasze dalsze wykorzystanie w przedstawiony Ci sposób od czasu do czasu jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, więc na przykład powinieneś należycie poinformować, że osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych i uzyskania jej zgody, co może być konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kubota nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało firmie Kubota dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, rodzic lub opiekun może skontaktować się z firmą Kubota z prośbą o usunięcie informacji z naszych rejestrów. Po otrzymaniu takiego wniosku dołożymy wszelkich starań, aby usunąć informacje o dziecku z naszych rejestrów.

Jeśli obawiasz się, że naruszyliśmy Twoje prawa, możesz złożyć skargę, kontaktując się z firmą Kubota, jak wskazano w sekcji ,,Jak się z nami skontaktować”. Nasz inspektor ochrony danych zajmie się Twoją skargą i udzieli Ci dodatkowych informacji o sposobie jej rozpatrzenia.

 

Masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), jeśli uważasz, że nie rozpatrzyliśmy Twojej prośby w odpowiedni sposób. Więcej informacji na temat kontaktu z ICO można znaleźć na stronie internetowej

POWRÓT DO POCZĄTKU

8. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH 

Możemy przekazywać zebrane przez nas dane osobowe odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym informacje te zostały pierwotnie zebrane. Należy pamiętać, że Kubota przechodzi szczegółowy proces ,,należytej staranności” przed wyborem podmiotów przetwarzających dane, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

W kontekście codziennej działalności wewnątrzgrupowej możemy przekazywać dane osobowe do naszej spółki dominującej w Japonii. Japonia jest uznawana przez Komisję Europejską za kraj oferujący równoważny poziom ochrony danych tak jak Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, zawarliśmy z takimi odbiorcami tak zwane Standardowe Klauzule Umowne (zatwierdzone przez Komisję Europejską) w celu zapewnienia zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych.

POWRÓT DO POCZĄTKU

9. OCHRONA  

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas bardzo ważne. Zobowiązujemy się do ochrony gromadzonych przez nas informacji. Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych, które podajesz lub które zbieramy przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Te zabezpieczenia mają na celu ochronę poufności, integralności i dostępności informacji, które nam przekazujesz. Okresowo oceniamy ryzyko dla Twoich informacji i odpowiednio aktualizujemy nasze zasady, procedury i technologię.

Kubota przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. Podejmujemy środki w celu zniszczenia lub trwałej deidentyfikacji danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego je zebraliśmy.

POWRÓT DO POCZĄTKU

10. AKTUALIZACJA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Informacja o polityce prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu [data] i może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Poinformujemy Cię o istotnych zmianach w oświadczeniu o ochronie prywatności w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

POWRÓT DO POCZĄTKU

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, praktyk firmy Kubota w zakresie prywatności lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub zaktualizować informacje lub preferencje, które nam przekazałeś, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych:

Lokalna osoba do kontaktu w sprawach prywatności: 

Główny Specjalista ds. Prywatności
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com 

1. Kubota Europe SAS, Kubota (Deutschland) GmbH, Kubota (U.K.) Ltd., Kubota Baumaschinen GmbH, Kubota Farm Machinery Europe SAS, Kubota Research and Development Europe SAS, Kubota Espana S.A., Pulverizadores Fede S.L., Kverneland AS https://ien.kvernelandgroup.com/About-us/Manufacturing-Competence-Global-Presence/Global-Presence-and-Supplier-information